ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

www.jerabekfishing.hu hatályos ettől a naptól: 2021.03.10   Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát! Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Jerabek Antal Egyéni Vállalkozó, 2800 Tatabánya, Réti út 71. Fsz.2., adószám: 56995985-2-31, mint szolgáltató jerabekfishing.hu által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Impresszum – Üzemeltetői adatok:

Név: Jerabek Antal EV Székhely: 2800 Tatabánya, Réti út 71. Fsz. 2. Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Réti út 71. Fsz. 2. Nyilvántartási szám: 55711267 Adószám: 56995985-2-31 Telefonszám: +36707432479 E-mail: jerabekantal76@gmail.com Honlap: jerabekfishing.hu Tárhelyszolgáltató adatai:   Név: Sybell Informatikai KFT Székhely: 1158 Budapest, Késmárk u 7/B 2. em. 206. Elérhetőség: +36 1 707 67 27 E-mail: info@sybell.hu Adószám: 25859502-2-42 Fogalmak: Felek: Eladó és Fogyasztó/Vállalkozás együttesen

Fogyasztó:

 gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körén kívül eljáró nagykorú, 18. életévét betöltött természetes személy

Fogyasztói szerződés:

szerződés, melynek egyik alanya Fogyasztónak minősül Jótállás: a Fogyasztói szerződés esetében a Polgári Törvénykönyv szerint

 • jogszabályi kötelezettségen túlmutató, illetve önként, a szerződés megfelelő teljesítéséért vállalt jótállás
 • kötelező jótállás, mely jogszabályon alapul

Szerződés: 

Eladó és Fogyasztó/Vállalkozás között a webshop és e-mail felhasználásával történő adásvételi szerződés megkötése

Távollévők között kötött szerződés:

a szerződés tárgyát képező termék megvásárlására vagy szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés, amely a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül, távollévők közti kommunikációs eszköz alkalmazásával, távértékesítési rendszer keretein belül kerül megkötésre

Távollévők közti kommunikációs eszköz: 

a felek távollétében szerződési nyilatkozat megtételére alkalmas eszköz, pl. internetes hozzáférést biztosító eszköz, nyomtatvány, katalógus, telefon

Termék: 

webshopunk árukészletében lévő, eladásra szánt, birtokba vehető, Szerződés tárgyát képező, forgalomképes ingóság

Vállalkozás: 

gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körében eljáró személy

Webshop:

webshopunk, melyen a szerződéskötés megvalósul  

Vonatkozó jogszabályok:

 • évi CLV. törvény a Fogyasztóvédelemről
 • évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete (2016.04.27.) a természetes személyek személyes adatainak kezeléséről és védelméről, továbbá ezen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet, azaz az általános adatvédelmi rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2018/302. rendelete (2018.02.28.) a belső piacon belül a Fogyasztó állampolgársága, lakó/letelepedési helye alapján való indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394. rendelete, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

ÁSZF hatálya és elfogadása:  

A vonatkozó jogszabályok mellett a megkötésre kerülő szerződés tartalmát Általános szerződési feltételeink is szabályozzák. Ennek keretein belül összefoglaljuk az Önt és Vállalkozásomat megillető jogokat, kötelezettségeket, a szerződéskötés feltételeit, a fizetési, illetve szállítási feltételeket, a határidőket, a felelősséggel kapcsolatos szabályokat, továbbá az elállási jog gyakorlásának feltételeit. Ön rendelése leadásával elfogadja Vállalkozásom Általános szerződési feltételeit, mely a megkötésre kerülő szerződéshez tartozik.  

Szerződés nyelve és formája:

A szerződés nyelve magyar. A szerződés a megrendelés leadásával jön létre, Általános szerződési feltételeink elfogadásával.  

Árak:

Az árak forintban értendők. A webáruházban értékesített termékek árai bruttó árak, melyek az ÁFÁt tartalmazzák. Fenntartjuk az árváltoztatás jogát.

Panaszkezelés rendje (fogyasztónak minősülő felhasználók esetén)

 Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek:

A Fogyasztó a terméket, illetőleg Vállalkozásom tevékenységét illető kifogásait a következő elérhetőségeinken juttathatja el hozzánk:

 • E-mail cím: jerabekantal76@gmail.com
 • Telefonszám: +36 707432479

A Fogyasztó elsősorban írásban, egyes esetekben azonban szóban is közölheti  Vállalkozásommal panaszát. A panasz vonatkozhat a Vállalkozásom részéről eljáró személy viselkedésére, munkájára, esetleg mulasztására, mely a termék forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban áll.

A szóbeli panaszt Vállalkozásom haladéktalanul kivizsgálja és lehetőség szerint megoldja.

Amennyiben a Fogyasztó nem ért egyet a panasz kezelésével vagy a panasz haladéktalan kivizsgálása nem lehetséges, Vállalkozásom a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, melynek másolati példányát eljuttatja a Fogyasztó részére (személyes jelenlét esetén helyben átadja). E-mailen érkezett panasz esetében 30 napon belül a válasszal együtt megküldi a Fogyasztó részére.

Az írásbeli panaszt Vállalkozásom a beérkezéstől számított 30 napon belül írásban megválaszolja.

A panasz elutasítása esetén Vállalkozásom álláspontját köteles megindokolni. Vállalkozásom köteles a panaszt egyedi azonosítószámmal ellátni – telefonon, illetve egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás útján közölt szóbeli panasz esetén. Tartalmaznia kell a panaszról felvett jegyzőkönyvnek:

 • Panasz eljuttatásának helyét, módját, idejét
 • Fogyasztó nevét, lakcímét, elérhetőségét
 • Fogyasztói panasz részletes leírását, továbbá a dokumentumok, iratok, bizonyítékok jegyzékét
 • Vállalkozásom nyilatkozatát a Fogyasztói panaszt érintő álláspontjáról, ha annak haladéktalan kivizsgálása megoldható
 • Jegyzőkönyv felvételének helyét és idejét
 • Jegyzőkönyvet felvevő személy- és a Fogyasztó aláírását – ez utóbbit abban az esetben, amennyiben személyes jelenléttel történik a szóbeli panasz közlése
 • A panasz egyedi azonosítószámát – telefonon, illetve egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás útján közölt szóbeli panasz esetén

Vállalkozásom a panaszról felvett jegyzőkönyvet és válaszunk másolati példányát 5 évig megőrzi, ellenőrző hatóság kérésére bemutatja. Vállalkozásom a Fogyasztót írásban tájékoztatja, amennyiben a panaszt elutasítja, hogy panaszával mely hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. Tartalmazza a tájékoztatás az illetékes hatóság és a Fogyasztó lakóhelye/tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, levelezési címét, elérhetőségeit (weboldal, e-mail, telefonszám), valamint Vállalkozásom Fogyasztói jogvita rendezése céljából történő Békéltető Testületi eljárás igénybevételével kapcsolatos álláspontját. Abban az esetben, ha Vállalkozásom és a Fogyasztó közti jogvita tárgyalások útján sem rendeződik, további jogérvényesítési lehetőségekkel élhet a Fogyasztó:

Fogyasztóvédelmi Hatósági eljárás:

A Fogyasztói jogok megsértése esetén a Fogyasztó jogosult panaszt tenni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatóságnál. A hatóság dönt a Fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról a panasz elbírálását követően. Az elsőfokú hatósági feladatokat a járási hivatalok látják el. Elérhetőségük: http://jarasinfo.gov.hu/  

Bírósági eljárás:

A Fogyasztó polgári eljárás keretein belül jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.  

Békéltető Testületi eljárás:

Jogosult a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulni, ha Fogyasztói panaszát elutasítjuk. Az eljárás megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó Vállalkozásommal közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A Békéltető Testületi eljárásban Vállalkozásomat együttműködési kötelezettség terheli. Ez alapján Vállalkozásom köteles a Békéltető Testület felhívására válasziratot megküldeni, valamint a Békéltető Testület előtti meghallgatáson megjelenni és egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Ha Vállalkozásom székhelye/telephelye a területileg illetékes Békéltető Testületet működtető kamara szerinti megyén kívül található, Vállalkozásom együttműködési kötelezettsége a Fogyasztói igény megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Amennyiben fenti együttműködési kötelezettségünknek nem teszünk eleget, a Fogyasztóvédelmi Hatóság hatáskörébe kerül az ügy, mely szerint a cégek jogsértő magatartásakor kötelező bírságkiszabás van érvényben, ettől eltekinteni nem lehet. A bírság összege kis- és középvállalkozás számára 15.000 – 500.000 Ft-ig, 100 millió Ft feletti éves nettó árbevétellel rendelkező nagyvállalat számára pedig 15.000 Ft-tól a vállalat éves nettó árbevételének 5%-áig, legfeljebb 500 millió Ft-ig terjedhet. A Fogyasztó kérelmezheti a Békéltető Testületi eljárás megindítását. A kérelmet írásban (levél, fax, távirat útján, illetve a Békéltető Testület weboldalán, elektronikus formában), a Békéltető Testület elnökéhez szükséges eljuttatni. Tartalmaznia kell a kérelemnek:

 • Fogyasztó nevét, lakóhelyét/tartózkodási helyét, elérhetőségét
 • Fogyasztói jogvitával érintett cég nevét, székhelyét/telephelyét
 • Fogyasztó álláspontját és az azzal kapcsolatos bizonyítékokat, tényeket
 • Fogyasztó nyilatkozatát, hogy megkísérelte a vitás ügy rendezését közvetlenül az érintett vállalkozással
 • Fogyasztó nyilatkozatát, hogy más Békéltető Testületi eljárást nem kezdeményezett az ügyben, nem indított közvetítői eljárást, keresetlevelet nem adott be, fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelmet nem terjesztett elő
 • Testület döntésére irányuló indítványt
 • Fogyasztó aláírását
 • Amennyiben a Fogyasztó az illetékes Békéltető Testület helyett más testületi illetékességet kérelmezett, annak megjelölését

Mindenképpen csatolni szükséges a kérelemhez azon okiratot vagy másolatát, mely tartalmára bizonyítékként hivatkozik a Fogyasztó (a cég panaszt elutasító írásbeli nyilatkozatát, ha ez nem áll rendelkezésre, akkor a Fogyasztó által birtokolt írásos bizonyítékokat az egyeztetés megkísérléséről). Amennyiben meghatalmazott jár el a panasz ügyében, a kérelemhez mellékelni szükséges a Fogyasztó által kiadott meghatalmazást. További információ a Békéltető Testületekről: http://www.bekeltetes.hu

További információ a területileg illetékes Békéltető Testületekről: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek  

A területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:  

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Telefonszám: 06-72 507-154 Fax: 06-72 507-152 E-mail cím: abeck@pbkik.humbonyar@pbkik.hu  

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Telefonszám: 06-76 501-500, 06-76 501-525, 06-76 501-523 Fax: 06-76 501-538 E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.humariann.matyus@bkmkik.hu Honlap: www.bacsbekeltetes.hu  

Békés Megyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. Telefonszám: 06-66 324-976 Fax: 06-66 324-976 E-mail cím: eva.toth@bmkik.hu  

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Telefonszám:06-46 501-091, 06-46 501-870 Fax: 06-46 501-099 E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu  

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Telefonszám: 06-1 488-2131 Fax: 06-1 488-2186 E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu  

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefonszám: 06-62 554-250/118 Fax: 06-62 426-149 E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu  

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefonszám:06-22 510-310 Fax: 06-22 510-312 E-mail cím: fmkik@fmkik.hu  

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonszám: 06-96 520-217 Fax: 06-96 520-218 E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu  

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15. Telefonszám: 06-52 500-710 Fax: 06-52 500-720 E-mail cím: korosi.vanda@hbkik.hu  

Heves Megyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15. Telefonszám: 06-36 429-612 Fax: 06-36 323-615 E-mail cím: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306. Telefonszám: 06-56 510-621, 06-20 373-2570 Fax: 06-56 510-628 E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu  

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. Telefonszám: 06-34 513-027 Fax: 06-34 316-259 E-mail cím: szilvi@kemkik.hu  

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A. Telefonszám: 06-32 520-860 Fax: 06-32 520-862 E-mail cím: nkik@nkik.hu  

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240. Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81. Telefonszám: 06-1 269-0703 Fax: 06-1 474-7921 E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu  

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6. Telefonszám: 06-82 501-026 Fax: 06-82 501-046 E-mail cím: skik@skik.hu  

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. Telefonszám: 06-42 311-544 Fax: 06-42 311-750 E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu  

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet Telefonszám: 06-74 411-661 Fax: 06-74 411-456 E-mail cím: kamara@tmkik.hu  

Vas Megyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Telefonszám: 06-94 312-356 Fax: 06-94 316-936 E-mail cím: vmkik@vmkik.hu  

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116. Telefonszám: 06-88 429-008 Fax: 06-88 412-150 E-mail cím: bekelteto@veszpremikamara.hu  

Zala Megyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Telefonszám: 06-92 550-513 Fax: 06-92 550-525 E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu  

Online vitarendezési platform:

Az Európai Bizottság által létrehozott weboldalon, Fogyasztói regisztrációt követően, az oldalon található kérelem kitöltésével a Fogyasztó rendezheti az online vásárlással kapcsolatos jogvitáit bírósági eljárás indítása nélkül. Ez is egy módja a távolsági korlátok nélküli Fogyasztói jogérvényesítésnek. Ön panaszt tehet az online vásárolt termékkel/szolgáltatással kapcsolatban. Önnek és az Ön által bepanaszolt cégnek lehetősége van ezen az online vitarendezési platformon együtt kiválasztani, hogy mely vitarendezési testületet bízzák meg a panasz kezelésével. Az online vitarendezési platform a következő weboldalon érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Alapvető rendelkezések: Szerzői jogok:

Weboldalunk szerzői műnek minősül a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (1) bekezdése értelmében, szerzői jogi védelem alatt áll minden egyes része. Tilos a weboldalunkon található képek, szövegek, szoftveres, illetve grafikai programok engedély nélküli használata, továbbá a weboldalunkat módosító, kártékony alkalmazások használata, ugyanezen törvény 16. § (1) bekezdése szerint. Felhívjuk figyelmét, hogy weboldalunkról, valamint adatbázisunkból történő anyagok, képek, videók, szövegek átvételére kizárólag a jogtulajdonos (Jerabek Antal EV.) írásos hozzájárulása esetén van lehetőség, forrásmegjelölés feltüntetése mellett.  

Részleges érvénytelenség és magatartási kódex:

Abban az esetben, ha az Általános szerződési feltételeink egy pontja jogilag hiányos/hatálytalan lenne, arra a részre a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A szerződés többi része továbbra is érvényes. Vállalkozásomnak a Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe nincsen.  

Műszaki védelmi intézkedések és digitális adattartalom működése:

A szerverek, melyek a weboldalunkon megjelenő adatokat biztosítják, 99,9%/év feletti elérhetőséggel rendelkeznek. A teljes adattartalmat folyamatosan mentjük, rendszeres időközönként, ha gond adódna, úgy az eredeti adatok visszaállíthatók. Az adatok, melyek weboldalunkon megjelennek, MySQL, illetve MSSQL adatbázisban kerülnek tárolásra. Ezen adatokat érzékeny mivoltukból adódóan megfelelő erősségű titkosítással tároljuk, kódolásukhoz pedig hardveres támogatást használunk, mely processzorba van építve.  

Termékek tulajdonságai:

Weboldalunkon az értékesítésre szánt termékek tulajdonságairól az adott termék oldalán található leírás szolgáltat információt.  

Adatbeviteli hibák javítása és felelősség az adatok valóságáért:

A megrendelés folyamata során, a rendelés megerősítése előtt adott a lehetőség az Ön által megadott adatok módosítására, javítására. Az Ön által megadott adatok pontosságáért Ön felelős. Ezen adatok alapján állítjuk ki a számlát, a szállítási címként megjelölt címre kézbesítjük a terméke(ke)t. Rendelése leadásával Ön tudomásul veszi, hogy Vállalkozásom jogosult az Ön által hibásan megadott adatokból eredő károk, költségek Ön részére történő áthárítására. Vállalkozásom a hibás adatbevitel miatt való teljesítésért kizárja felelősségét. Az elírt e-mail cím vagy postafiókja telítettsége következtében a visszaigazolás kézbesíthetetlennek minősül, ezáltal a szerződés megvalósulását (meg)akadályozhatja.  

Eljárás Hibás ár esetén:

Vállalkozásom kizárja felelősségét a minden gondossága ellenére, továbbá az informatikai rendszer meghibásodásából eredő, nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árért. Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

 • 0 Ft
 • Kedvezményt helytelenül feltüntető ár (pl.: Termék eredeti ára: 000 Ft, kedvezmény: 20%, kedvezményes ár: 500 Ft, hiszen ebben az esetben a helyes árnak 2.400 Ft-nak kellene lennie helyesen)

Amennyiben hibás ár került feltüntetésre, Vállalkozásom tájékoztatja Önt az esetről és felkínálja a termék helyes áron való megvételének lehetőségét, így az Ön döntése értelmében vagy megrendeli a helyes áron a terméket vagy következmények nélkül elállhat a vásárlástól.

Rendelés menete:   Webshopunk használata:

Webshopunk a Felhasználó részére biztosítja a termékek bemutatását (termékek képpel, leírással, árral a weboldalon) és az online megrendelés opcióját. Weboldalunkon Ön menürendszerben böngészhet. A termékeket kategóriánként rendszerezve találja. Egy-egy kategória nevére kattintva megjelennek az abban szereplő termékek. A listaoldalról a termék részletes leírását a termék nevére kattintva találja. Webshopunkban kulcsszó alapján történő keresésre is van lehetőség. Akciós termékeinknél feltüntetésre kerül az akció kezdete és lejárata, illetve a „készlet erejéig” jelzés. Ha szeretne megvásárolni egy terméket, azt (amennyiben több darabot szeretne, a darabszám beállításával, ezt követően) a kosár gombra történő kattintással teheti meg. A kosárban lévő termékeket a Kosár megtekintése segítségével nézheti meg és ellenőrizheti. Itt lehetősége van módosítani a mennyiségeken vagy törölni termékeket. A Kosár kiürítésére kattintva a kosár teljes tartalma törlődik. Ha kiválasztotta, mely termékeket szeretné megrendelni, a Megrendelés gombra történő kattintással, az oldalra belépve, amennyiben nincsen még regisztrációja, abban az esetben a regisztráció létrehozásával van lehetősége rendelése leadására.

Regisztrációkor a következő adatok megadása szükséges: név, cím, számlázási cím, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám, jelszó.

A regisztráció sikerességéről e-mailben küldünk megerősítést. A belépési adatok biztonsága a Felhasználó felelőssége, ő felelős adatai frissítéséért, köteles Vállalkozásom tudomására hozni, ha adataival harmadik fél visszaélt. Ha elfelejtette a jelszót, kattintson az „Elfelejtett jelszó” lehetőségre, ezt követően küldünk egy hivatkozást a Felhasználó regisztrált e-mail címére, melyre kattintva új jelszó hozható létre. A megrendelés folyamata során a Felhasználónak szükséges kiválasztani az általa preferált fizetési és szállítási módot. Közvetlenül a rendelés jóváhagyása előtt a Felhasználó a Megrendelés összesítése oldalon ellenőrizheti az adatok helyességét, a megrendelni kívánt termékeket és mennyiségüket. Ha javítani szeretné az adatokat, a ceruza ikonra kattintva van mód rá.  

Rendelés véglegesítése:

Ha mindent rendben talál, a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva véglegesítheti rendelését, melyről weboldalunkon és e-mailben is visszaigazolást kap. Abban az esetben, ha a visszaigazoló e-mailben veszi észre, hogy hibás adatot adott meg, kérjük, haladéktalanul, 24 órán belül jelezze felénk. A weboldalunkon található tájékoztatás nem minősül Vállalkozásom részéről történő szerződéskötési ajánlatnak. Az ajánlattevő Ön. Ön a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva tudomásul veszi, hogy ajánlata megtettnek minősül és nyilatkozata fizetési kötelezettséggel jár. Ha ajánlatát Általános szerződési feltételeink szerinti 48 órán belül nem igazoljuk vissza, Ön mentesül ajánlati kötöttsége alól.  

Rendelés feldolgozása és a szerződés megkötése:

Webshopunkon Ön bármikor leadhatja rendelését. Rendeléséről automatikus visszaigazolást kap, mely rendelése beérkezését jelenti, azonban ez a visszaigazolás nem minősül az Ön által tett ajánlat elfogadásának. Ha rendelésétől számítva 24 órán belül nem kap automatikus visszaigazolást e-mailben, kérjük, jelezze felénk, hiszen előfordulhat technikai probléma, elképzelhető, hogy emiatt nem érkezett meg rendszerünkbe rendelése. Vállalkozásom egy második e-mailben igazolja vissza az Ön ajánlatát, ekkor jön létre a szerződés.

Fizetési módok:  

Utánvét:

A fizetés készpénzben közvetlenül a csomag átvételekor, melyet a csomag kézbesítését végző futárnak szükséges átadni. Ebben az esetben megrendelés után átadjuk a futárszolgálat részére a küldeményt, amit az Ön által megadott címre kiszállítanak.

A fizetés közvetlenül a Foxpost és MPL csomag automatánál átvételekor, csak bankkártyával lehet! Kézpénzzel csomag automatánál fizetni nem lehet!

A utánvétes fizetési módot plusz költség terhel minden esetben, aminek összegei lent találhatók!

GLS és MPL házhoz szállítás esetén az utánvét összege az alábbi értékek szerint számolandó:

0-20000 Ft-ig 500 Ft 

20001-50000 Ft-ig 790 Ft

50001-100000 Ft-ig 970 Ft 

100001 Ft felett nincs utánvéttel csomag küldés! 

Foxpost csomag automatában történő fizetés esetén a plusz költség: 350 Ft

MPL és GLS csomag automatában történő fizetés esetén a plusz költség:

0-20000 Ft-ig 500 Ft

20001-50000 Ft-ig 790 Ft

50001-100000 Ft-ig 970 Ft 

100001 Ft felett nincs utánvéttel csomag küldés! 

Posta Ponton és GLS Csomag Ponton történő fizetés esetén: 

0-20000 Ft-ig 500 Ft

20001-50000 Ft-ig 790 Ft

50001-100000 Ft-ig 970 Ft 

100001 Ft felett nincs utánvéttel csomag küldés! 

Banki átutalás:

A fizetés történhet banki átutalással. A megrendelés feldolgozását követően kollégánk elküldi Önnek az átutaláshoz szükséges adatokat. Miután utalása beérkezett, átadjuk csomagját a futárszolgálatnak kiszállítás céljából.

A rendelés összegét, kérem a számla értesítő  megérkeztével szíveskedjen csak elutalni! 

Bankkártyás fizetés:

Fizetés történhet bankkártyával a számla elkészültét követően. A számla értesítést érkeztével, lehetőséget nyújt a rendszer bankkártyás fizetésre a Simplepay szolgáltatáson keresztül. A rendelés leadásakor a banki utalás opciót kérem válasza ebben az esetben!

simplepay bankcard logos left new

1, Számla elkészülte után, érkező üzenet!            sz1

2, Lehetőség a bankkártyás fizetésre!                      sz2

OTP SZÉP kártya fizetés :

A kártya adatait az OTP Portálok oldalon keresztül rögzítem, majd a fizetési tranzakció az OTPdirekt felületre átirányítva történik. A kinyomtatott bizonylatot a kártyabirtokosnak mindenképpen alá kell írnia és hitelesíteni. A biztonságot a kártya hátoldalán levő aláírás és a bizonylaton szereplő aláírás összehasonlítása, valamint a személyazonosság igazolása garantálja.

1 lépés: Rendelés vagy szolgáltatás rögzítése, SZÉP kártya opció választása.

2 lépés: Telefonos egyeztetés.

3 lépés: Kártya adatok megküldése és rögzítése és fizetés.

4 lépés: Bizonylat megküldése és aláírt példány visszaküldése.

5 lépés: Bizonylat visszaérkezése és hitelesítés.

6 lépés: Rendelés vagy szolgáltatás teljesítése.

Felhívom a figyelmet arra, hogy SZÉP kártya fizetés esetén, amennyiben a tranzakciót én rögzítem abban az esetben, türelemre van szükség. A vásárlás vagy szolgáltatás abban az esetben jön létre, amikor az aláírt bizonylat visszaérkezik, és a hitelesítés megtörténik!

Előleg fizetés lehetősége OTP SZÉP kártyával:

Ezt a fizetési módot a szálláshely és szabadidős szolgáltatások foglalása céljából fejlesztették ki. Az előleg összegét közvetlenül az OTP SZÉP kártyával tudja kiegyenlíteni, nem szükséges készpénzt vagy másik fizetőeszközt használnia.

A jerabekfishing.hu az alábbi lehetőségekre fogadja el:

– Szabadidős és sporteszközök kölcsönzése

– Sport és szabadidős képzés.

– Sport és szabadidős horgászat szervezése.

Az előleg fizetése során a tranzakciót a kártyabirtokos végezheti az OTP Portálok honlapon, (https://www.otpportalok.hu/bejelentkezes/), vagy OTP Mobil Applikáción keresztül. A funkció kizárólag regisztrált kártyabirtokosaink számára érhető el.

1 lépés: Az OTP Szép kártyáról történő utaláshoz mindenképp szükséges a Regisztráció! Amennyiben még ez nem történt meg, kérem regisztráljon! A baloldalon lévő választómenü Regisztráció pontjára kattintva!

2 lépés: A regisztráció megtörténte után lépjen be az email címe, jelszava és az ellenőrző kód segítségével; válassza ki a fejlécben található menüpontból az Ügyintézés pontot, majd a választómenüből válassza az Előlegfizetés menüpontot.

3 lépés: Ezt követően válassza ki a listából jerabekfishing.hu (2800 Tatabánya Réti út 71. Fsz 2.) nevet, majd adja meg az utalandó összeget! Az utalás közleményében tüntesse fel a rendelési számot és a saját nevét, hogy a be tudjam Önt azonosítani az összeg érkezésekor!

4 lépés: A bizonylatok nyomtatása menü pontból, a fizetési bizonylatot pdf formátumban küldje el a részemre! Email cím: jerabekantal76@gmail.com

Segédlet OTP Szép kártya applikációs fizetéshez!

screenshot 20230829 165944 chromescreenshot 20230829 165908 chromescreenshot 20230829 165734 chrome

FIGYELEM!

Természetesen ezt az opciót (előleg fizetése OTP SZÉP kártyával) telefonos egyeztetés követően tedd csak meg, miután a csomag összekészítéséről visszaigazolás érkezik részedre!

szép (1)

 

Szállítás módjai és díjszabása

Szállítás módjainak felsorolása, leírása (pl személyes átvétel, csomagpont, futárszolgálat stb.)

Vállalkozásom elsősorban Magyarország területén belül biztosítja a megrendelt termékek az alábbiak szerint! 

Minimális rendelési összege:

Minimális rendelési tétel 6.990 Ft. Szállítási díjjal együtt értendő!!!
A rendelésnek felső határa nincs.

 • Rendelési érték 6990-50 000 Ft között a házhoz szállítás díja GLS futárszolgálattal: 2790 Ft.
 • Rendelési érték 50 000 Ft felett ingyenes!
 • A szállítási díj az utánvét díját nem tartalmazza!

Csomag kiszállítása GLS futárszolgálattal történik:

GLS General Logistics System Hungary Csomag-Logisztikai Kft 2351 Alsónémedi, GLS Europa u. 2.

GLS futárszolgálat szállítási időt garantál:

Szállítási idő: feladástól számított 1-2 munkanap.

FOXPOST Csomagponton történő átvétel:

MAX CSOMAG MÉRET:

60 cm x 36 cm x 61 cm (XL)  25 kg!!!

„Ha a csomag megérkezett az átvételi pontra, SMS-ben értesítjük a címzettet. Az üzenetben elküldött egyedi, csak általa ismert kóddal nyithatja ki az automata megfelelő ajtaját.

3 naptári napig őrizzük csomagodat az automatáinkban. Az 3 napos időtartamba a hétvégi napok (szombat, vasárnap) is beleszámítanak. Az átvételi határidő óra-perc pontossággal a csomag érkezéséről szóló sms és email értesítésben található. Futárunk ezen időpont után kiveszi a csomagot az automatából, ezért fontos, hogy az értesítésben szereplő időpontig átvedd a csomagot. Ha az átvételi időszakban munkaszüneti- vagy ünnepnap van (a hétvégi napok ide nem értendőek), abban az esetben automatikusan meghosszabbítjuk az átvételi időt.

Rendelési érték 6990-50 000 Ft között a csomagpontra szállítás díja: 1490 Ft.

Rendelési érték 50 000 Ft felett ingyenes!

A szállítási díj az utánvét díját nem tartalmazza!

FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: Magyarország, 3300 Eger, Pacsirta utca 35/A Telephely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. Üzleti tevékenység helye: Magyarország Telefon: +36 1 999 0369 E-mail: info@foxpost.hu

Magyar Posta, MPL (Magyar Posta Logisztika)

Házhoz kézbesítés:

 

 • Rendelési érték 6990-50 000 Ft között a házhoz szállítás díja MPL futárszolgálattal, 0-10 kg-ig: 3590 Ft. 0-20 kg-ig: 4590 Ft
 • Rendelési érték 50 000 Ft felett ingyenes!
 • A szállítási díj az utánvét díját nem tartalmazza!

A házhoz szállított küldeményeknél két alkalommal kíséreljük meg a kézbesítést. Ha a

címzett a két kísérlet ellenére sem tudta átvenni a csomagot, további átvételi lehetőséget biztosítunk a címzetthez legközelebbi postahelyen az 5

munkanapos őrzési idő alatt. Ezzel a plusz lehetőséggel biztosítjuk, hogy minden

vásárlónak legyen ideje átvenni a megrendelt csomagokat!

Kézbesítés, PostaPonton:

 

 • Rendelési érték 6990-50 000 Ft között a Posta Pontra szállítás díja MPL futárszolgálattal, 0-20 kg-ig: 2590 Ft.
 • Rendelési érték 50 000 Ft felett ingyenes!

Figyelem maximális súly: 20 kg! A csomag mérete nem haladhatja meg a 31cm x 35cm x 50 cm-t!A szállítási díj az utánvét díját nem tartalmazza!

Postára feladott / Postán maradó küldemény esetén a feladott küldemények

átvétele a posták teljes nyitvatartási idejében, akár hétvégén is lehetséges!

A Partner PostaPontra címzett küldeményeket töltőállomásokon és partnereink üzleteiben

tudják átvenni a címzettek, közel 300 átvételi helyszínen.

 

Kézbesítés, Csomagautomatára:

 

 • Rendelési érték 6990-50 000 Ft között a csomagpontra szállítás díja MPL futárszolgálattal, 0-20 kg-ig: 2590 Ft.
 • Rendelési érték 50 000 Ft felett ingyenes!

Figyelem maximális súly: 20 kg! A csomag mérete nem haladhatja meg a 31cm x 35cm x 50 cm-t! A szállítási díj az utánvét díját nem tartalmazza!

Csomagautomaták a hét minden napján, 0-24 órában hozzáférhetőek. A címzettnek 2

munkanap áll a rendelkezésére, hogy a csomagját a neki megfelelő időpontban átvegye. Az

átvételi határidő után az át nem vett küldeményt beszállítják az automatához tartozó postára, ahol további átvételi lehetőség van a csomag átvételére.

Postai levél küldemény:

Postai úton feladott rendelés választása esetén, 50 grammig ajánlva elsőbségí levélként tudom kiküldeni. Ennek a szállítási díja 900 Ft, amit csak előre utalással tudok biztosítani.

Figyelem a boríték maximum 1,5 cm vastag lehet! 

Magyar Posta ZRT

Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Postacím: Budapest 1540
Telefon: +36-1-767-8200
Webcím: http://www.posta.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu

 

Személyes átvétel:

Személyesen a rendelést Tatabánya Madách Imre utca 1/e alatt lehet átvenni a Jerabekfishing(Joker)Horgászboltban, telefonos vagy emailos egyeztetés követően.

Telefon: +36 707432479

Email: jerabekantal76@gmail.com

Házhoz szállítás:

Házhoz szállításra a nyitvatartási időn túl kerül sor, tehát minden nap 18:00 óra után, kivétel szombati napon, amikor 13:00 órát követően kézbesítem a rendet csomagot. Vasárnapi nap kiszállítás szünetel! Minden estben telefonon egyeztetek a kiszállítás pontos idejéről!

Tatabányán belül 590 Ft. 

Csalit a vízpartra! Város határán kívül lakó stégekkel rendelkező tavak szállítás(Deritő-tó, Bánhidai Erőmű tó, Bokodi horgász stégek) 790 Ft

Teljesítési határidő:

A teljesítési határidő a megrendelés visszaigazolásától számítva 2-7 munkanap. Az ezen határidőtől való eltérést jelezzük minden esetben e-mailben.  

Jogfenntartás és kikötés:

Ha Ön korábban rendelt tőlünk terméket, de azt kiszállításkor nem vette át (kivéve azon esetet, melyben elállási jogával élt), illetve a csomag „Nem kereste” jelzéssel visszajött hozzánk, Vállalkozásom abban az esetben vállalja a megrendelés teljesítését, amennyiben a vételár és szállítási költség előre megfizetésre kerül. Vállalkozásom visszatarthatja a csomag átadását, amíg meggyőződünk a termék vételárának sikeres kifizetésének megtörténtéről online fizetés esetén. Ha a termék árát nem egyenlítette ki teljes mértékben, Vállalkozásom felhívja a Fogyasztó figyelmét a vételár kiegészítésére.

Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján:  

Tájékoztatás a Fogyasztót megillető elállási jogról:

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja alapján kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása, üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, ennek értelmében jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállás jogával! A Fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § alapján indokolás nélküli elállási jog illet meg. A Fogyasztó gyakorolhatja elállási jogát a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a termék átvételének napjától számított 14 napos határidőn belül. A Fogyasztó elállási jogát gyakorolhatja a szerződés megkötésének és a termék átvételének napja közti időszakban is. Amennyiben a szerződés megkötésére a Fogyasztó tett ajánlatot, megilleti őt a szerződés megkötése előtt az ajánlat visszavonásának joga, mely megszünteti a szerződés megkötésére irányuló ajánlati kötöttséget.

Elállási nyilatkozat, Fogyasztó elállási és felmondási joga:

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát a Fogyasztó az erre vonatkozó nyilatkozata útján gyakorolhatja.

Fogyasztói elállási nyilatkozat érvényessége:

Határidőben érvényesítettnek tekintjük az elállási jogot, amennyiben a Fogyasztó nyilatkozatát határidőn (14 napon) belül elküldi részünkre. A Fogyasztót terheli a bizonyítás, miszerint elállási jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta. Vállalkozásom a Fogyasztó elállási nyilatkozatának beérkezése után elektronikusan visszaigazolja a Fogyasztó számára az elállási jog gyakorlásának tényét, illetve tudomásul vételét.  

Vállalkozásom visszatérítési kötelezettsége:

Ha a Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján eláll a szerződéstől, Vállalkozásom az elállásról történő tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által megfizetett teljes összeget, a teljesítéssel összefüggő költségeket is beleértve, mint a szállítási díj. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezen rendelkezés nem vonatkozik a szokásos, kevésbé költséges szállítási módtól eltérő szállítási mód választásával okozott többletköltségekre.

Vállalkozásom visszatérítési kötelezettségének módja:

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján történő elállás/felmondás esetén  Vállalkozásom a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyezően téríti vissza. A Fogyasztó jóváhagyása esetén Vállalkozásom a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, azonban a Fogyasztót ebből adódó többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan megadott bankszámlaszám vagy postacím miatti késedelem folytán Vállalkozásomat nem terheli felelősség.  

Többletköltségek:

Ha a Fogyasztó a szokásos, kevésbé költséges szállítási módtól eltérő szállítási módot választ, Vállalkozásom nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltséget. Ilyenkor visszatérítési kötelezettségünk a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn.

Visszatartási jog:

Vállalkozásom visszatarthatja a Fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a Fogyasztó vissza nem küldte a terméket vagy egyértelműen nem igazolta, hogy visszaküldte. Utánvéttel, illetve portósan feladott csomagokat nem fogadunk el.

Fogyasztó kötelezettségei elállása/felmondása esetén:  

Termék visszaszolgáltatása:

Ha a Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján eláll a szerződéstől, a terméket haladéktalanul, legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül köteles visszaküldeni vagy Vállalkozásom által a termék átvételére jogosult személynek átadni. Határidőben teljesítettnek minősül a visszaküldés, ha a Fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

Termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése:

A termék visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A terméket Vállalkozásom címére szükséges visszaküldeni. Ha a Fogyasztó a szerződést a teljesítés megkezdése után mondja fel, a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat köteles Vállalkozásom számára megfizetni. A Fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a Fogyasztó bizonyítja, hogy az így megállapított összeg túl magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Utánvéttel, illetve portósan feladott csomagokat nem fogadunk el.

Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért:

A Fogyasztó felel a termék jellegének, tulajdonságának, működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

Kellékszavatosság:  

Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás:

A Fogyasztói tájékoztató ezen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.  

Milyen esetben élhet Ön kellékszavatossági jogával?

Ön Vállalkozásom hibás teljesítése esetén Vállalkozásommal szemben kellékszavatossági igényét érvényesítheti a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön a következő kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az Ön által választott lehetőség teljesítése lehetetlen vagy Vállalkozásom számára aránytalan többletköltséggel járna. Választott kellékszavatossági jogáról áttérhet egy másikra, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt vagy arra Vállalkozásom adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Az Ön kötelessége a hibát annak felfedezését követően haladéktalanul, legkésőbb 2 hónapon belül jelezni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait nem érvényesítheti. Ha a Fogyasztó és Vállalkozásom közti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak, de 1 évnél rövidebb elévülési határidő nem köthető ki.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön Vállalkozásommal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást Vállalkozásom nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően viszont Önnek kell bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. Használt termékekre eltérő szabályok vonatkoznak a szavatosság és jótállás tekintetében. Használt termék esetén is létezik hibás teljesítés, de figyelembe kell venni azon körülményeket, melyek alapján a Vásárló bizonyos hibák előfordulására számíthatott. Az avulás következtében egyes hibák jelentkezése egyre gyakoribbá válik. A Vásárló csak olyan hiányosságok esetén érvényesítheti szavatossági jogát, melyek a használtságból eredő hibákon felüliek és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt termék hibás és a hibáról tájékoztatták vásárláskor a Fogyasztót, Vállalkozásomat ez esetben felelősség nem terheli.

Termékszavatosság:  

Milyen esetben élhet Ön termékszavatossági jogával?

Ingó dolog/termék hibája esetén választása szerint Ön kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényét érvényesítheti.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék hibás, ha a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek nem felel meg vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Ön termékszavatossági igényét a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét csakis az ingó dolog gyártójával/forgalmazójával szemben gyakorolhatja. Önnek kell bizonyítania a termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén.

Milyen esetben mentesül a gyártó/forgalmazó termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó/forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • A hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető
 • A termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered
 • A terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba

A gyártónak/forgalmazónak a mentesüléshez elegendő 1 okot bizonyítania. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre/kijavított részre vonatkozóan érvényesítheti kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben.

Jótállás:  

Milyen esetben élhet Ön jótállási jogával?

Hibás teljesítés fennállása esetén a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján Vállalkozásom jótállásra köteles. Jogszabály írja elő a jótállás biztosítását a tartós fogyasztási cikkek, esetén, melyek vételára meghaladja a 10.000 Ft-ot.

Milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg Önt a jótállás alapján?

A tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet meghatározza a kötelező jótállás eseteit. Az ezen kívül eső termékek esetén Vállalkozásom nem vállal jótállást. Jótállási igényt a jótállási határidőn belül lehet érvényesíteni. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására megfelelő határidőn belül nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban kijelölt határidő elteltétől számított 3 hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már lejárt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat szükséges alkalmazni. A jótállás időtartama 1 év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk Fogyasztó részére történő átadása vagy az üzembe helyezés (amennyiben Vállalkozásom végzi), napjával kezdődik. Az éven túli jótállással kapcsolatos ügyekben, kérjük, forduljon a gyártóhoz!  

Mi a jótállás és más szavatossági jogok viszonya?

A jótállás a szavatossági jogok (termék, illetve kellékszavatosság) mellett érvényesül. A szavatossági jogok és a jótállás közti különbség, hogy jótállás esetén kedvezőbb a Fogyasztó számára a bizonyítási teher. A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás hatálya alá eső, rögzített bekötésű, illetőleg 10 kg-nál nehezebb vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén szükséges megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetési helyen nem elvégezhető, a le- és felszerelésről, továbbá az el- és visszaszállításról a javítószolgálat gondoskodik. Vállalkozásom vállalása a kötelező jótállás időtartamán belül nem tartalmazhat a Fogyasztóra nézve hátrányosabb feltételeket, mint amit a kötelező jótállás szabályai biztosítanak. Ennek lejárta (1 év) után az önkéntes jótállás feltételei szabadon megszabhatók, viszont a jótállás ilyenkor sem érintheti hátrányosan a Fogyasztó jogszabályból eredő (kellékszavatosságon alapuló) jogainak fennállását.

Mikor mentesül Vállalkozásom jótállási kötelezettsége alól?

Vállalkozásom jótállási kötelezettsége alól kizárólag akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett vagy anyaghibás volt a termék. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, párhuzamosan nem érvényesíthet. A jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik Önt.

Adatvédelmi nyilatkozat az alábbi linken elérhető:   https://jerabekfishing.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/

Tatabánya, 2024.03.27.

Shopping Cart